Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING van TENNISCLUB HOUTEN

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tennisclub Houten verwerkt van haar leden, deelnemers aan toernooien en wedstrijden of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Tennisclub Houten, of om een andere reden persoonsgegevens aan Tennisclub Houten verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Tennisclub Houten, Pelmolen 7, 3994 XX, Houten / KvK nummer 30223764.
De ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@tennisclubhouten.nl

2. Welke gegevens verwerkt  Tennisclub Houten en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer

2.2      Tennisclub Houten verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende     doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het    lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv knltb en baanreserveren,  voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van       uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Tennisclub Houten;
c)         je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,       trainingen en inschrijfgeld af te wikkelen.
2.3       Je naam, telefoonnummer en emailadres worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de   overeenkomst bewaard.
2.4 Toegang tot de genoemde gegevens hebben de voorzitter, secretaris en penningmeester van Tennisclub Houten.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Tennisclub Houten gebruikt je naam en e-mailadres om je e-mail met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over o.a. het lidmaatschap van Tennisclub Houten te kunnen sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk, stuur een bericht naar de ledenadministratie@tennisclubhouten.nl

  1. Bewaartermijnen
    Tennisclub Houten verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.
  1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Tennisclub Houten passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van Tennisclub Houten kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Tennisclub Houten zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Tennisclub Houten je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4     Eventuele vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan ons secretariaat secretariaat@tennisclubhouten.nl

  1. Wijzigingen
    Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd en wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.